เกล็ดความรู้ของชีวิต

เอกสารประกอบการบรรยาย

เกล็ดชีวิต 39 ปี อาจารย์วุฒิ

โดย
พลตำรวจโท วุฒิ วิทิตานนท์
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ปรึกษากรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ปรึกษา และอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5
อาจารย์ผู้บรรยาย ที่วิทยาลัยการตำรวจ และศูนย์ฝึก อบรมตำรวจภูธรภาค 5
รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่