การบริหารงานตำรวจ

เอกสารประกอบการบรรยาย

วิชา
การบริหารงานตำรวจ
ในระดับ “ผู้กำกับการ”
หลักสูตร “ผู้กำกับการ” วิทยาลัยการตำรวจ
กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดย
พลตำรวจโท วุฒิ วิทิตานนท์
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ปรึกษากรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ปรึกษา และอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5
อาจารย์ผู้บรรยาย ที่วิทยาลัยการตำรวจ และศูนย์ฝึก อบรมตำรวจภูธรภาค 5
รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่